100 لایک یا رای کانال خصوصی و بسته = 35.000 تومان

200 لایک یا رای کانال خصوصی و بسته = 70.000 تومان

300 لایک یا رای کانال خصوصی و بسته = 105.000 تومان

400 لایک یا رای کانال خصوصی و بسته = 140.000 تومان

500 لایک یا رای مخصوص کانال خصوصی و بسته = 170.000 تومان

این قیمت های کانال خصوصی است و گرونتره ولی کانال عمومی تعرفه ارزانتر دارد.