100 لایک یا رای = 50.000 تومان

200 لایک یا رای = 100.000 تومان

300 لایک یا رای = 150.000 تومان

400 لایک یا رای = 200.000 تومان

500 لایک یا رای = 250.000 تومان

این قیمت های گروه خصوصی است و گرونتره ولی عمومی عمومی تعرفه ارزانتر دارد.