100 لایک یا رای = 25000 تومان

200 لایک یا رای = 50000 تومان

300 لایک یا رای = 75000 تومان

400 لایک یا رای = 100000 تومان

500 لایک یا رای = 125000 تومان

این قیمت های گروه خصوصی است و گرونتره ولی عمومی عمومی تعرفه ارزانتر دارد.